Sóng ánh sáng

Ánh sáng có bản chất sóng

Lí thuyết Sóng ánh sáng

Lí thuyết Sóng ánh sáng
Chủ đề
86
Bài viết
316
Chủ đề
86
Bài viết
316
Bài toán
Tién hành giao thoa với hai khe i âng ánh sáng giao thoa là chùm sáng tổng hợp có bước sóng biến thiên liên tục trong giới hạn 0,45.10^-6m đến 0,63.10^-6m biết khoảng các nhất từ O tới vị trí có 2 vân sáng trùng nhau là 2,4mm tính khoảng cách nhỏ nhất từ O tới vị trí có 3 vân sáng trùnh nhau
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Trong thí nghiệm giao thoa Y âng (a=1mm, D=2m), khe hẹp S phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc bước sóng =0,4, =0,56 , =0,72. Trên màn có những vị trí mà các bức xạ cho vân tối, cách vân trung tâm một khoảng nhỏ nhất là d. Giá trị của d gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 21 mm. B. 23 mm. C. 26 mm. D. 50 mm.
 
Trong thí nghiệm giao thoa Y âng (a=1mm, D=2m), khe hẹp S phát đồng thời 3 bức xạ đơn sắc bước sóng =0,4, =0,56 , =0,72. Trên màn có những vị trí mà các bức xạ cho vân tối, cách vân trung tâm một khoảng nhỏ nhất là d. Giá trị của d gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 21 mm. B. 23 mm. C. 26 mm. D. 50 mm.
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảngcách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng phát ra vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 380 nm đến 750 nm. Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai bức xạ cho vân sáng là:
A. 9,12 mm
B. 4,56 mm
C. 6,08 mm
D. 3,04 mm
 
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe a = 0,8 mm; khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát D = 2 m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm có bước sóng λ = 0,6 µm. Trên đoạn thẳng dài 2,4 cm nằm vuông góc với các vân sáng trên màn có thể có số vân tối ít nhất là
A. 14.
B. 16.
C. 15.
D. 13.
 
Câu 13. Trong chương trình Vật lí 12 hiện hành, số tia có khả năng làm ion hóa không khí, số tia có khả năng xuyên thấu là?
A. 5 và 4.
B. 2 và 1.
C. 4 và 3.
D. 3 và 2.
Câu 15. Trong thí nghiệm với ống Culit-giơ, nếu ta tăng hiệu điện thế giữa 2 cực của ống thêm một lượng $\Delta U$ thì tốc độ của các electron tới anot tăng thêm $\Delta v$. Biết tốc độ ban đầu của electron là v, m là khối lượng, p là độ lớn điện tích của electron, biểu thức liên hệ đúng là?
A. $\Delta U=\dfrac{m v \Delta v }{p}$
B. $\Delta U=\dfrac{m v \Delta v }{2p}$
C. $\Delta U=\dfrac{m \Delta v}{p} \left(v-\dfrac{\Delta v}{2} \right)$
D. $\Delta U=\dfrac{m \Delta v}{p} \left(\Delta v-\dfrac{v}{2} \right)$
Câu 27. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young, nguồn S phát ra bức xạ có bước sóng $600$ nm, khoảng cách giữa hai khe là $1,5$ mm, mà quan sát E cách mặt phẳng hai khe 2,4 m. Dịch chuyển mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn E theo đường song song với mặt phẳng chứa hai khe thì cứ sau một khoảng bằng bao nhiêu thì kim điện kế lại lệch nhiều nhất?
A. $0,96$ mm
B. $0,48$ mm
C. $1,44$ mm
D. $0,72$ mm
Câu 38. Chiếu một chùm tia sáng hẹp song song vào đỉnh một lăng kính có góc chiết quang $A=8^o$ theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc A. Chiết suất của lăng kính đổi với ánh sáng màu đỏ là 1,61 và đối với ánh sáng tím là 1,68. Màn cách mặt phẳng phân giác của lăng kính 2m. Chiều rộng của quang phổ liên tục thu được trên màn?
A.$1,96$ cm
B.$1,96$ mm
C.$0,98$ cm

D.$0,98$ mm
Câu 47.Một người dùng thí nghiệm Young để đo bước sóng của một chùm sáng đơn sắc thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy. Ban đầu, người đó chiếu sáng khe nguồn bằng một đèn Na, thì quan sát được 8 vân sáng. Đo khoảng cách giữa tâm hai vân ngoài cùng, kết quả là 3,3 mm. Sau đó, thay đèn Na bằng nguồn phát bức xạ $\lambda$ thì quan sát được 9 vân, mà khoảng cách giữa hai vân ngoài cùng là 3,37 mm. Biết bước sóng của Na là $\lambda_o$(nm) thoản mãn $550 \leq \lambda_o \leq 600$, hỏi bước sóng của chùm sáng cần tìm là?
A.$526,3$ nm
B.$534,7$ nm
C.$631,7$ nm

D.$578,9$ nm
Câu 50. Cho các tính chất, đặc điểm sau:
1.Bị thủy tinh hấp thụ mạnh.
2.Dùng để tìm khuyết tật trong các sản phẩm đúc.
3. Nguồn phát mạnh là bề mặt Mặt Trời.
4.Có thể kích thích nhiều phản ứng hóa học.
5.Có thể biến điệu.
6.Dùng để chữa bệnh còi xương.
Tia tử ngoại thỏa mãn các đặc điểm, tính chất nào?
A.2,3,4,6
B.2,3,5,6
C.1,4,5,6

D.1,3,4,6
 

Tài liệu mới

Top