Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng
tritanngo99
tritanngo99
Khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là:
Bài toán
Thực hiện giao thoa ánh sáng trong không khí với ánh sáng đơn sắc có khoảng vân $i=1\text{mm}$, người ta đo được khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là:
A. $x=2,5\text{mm}$
B. $x=3,5\text{mm}$
C. $x=4,5\text{mm}$
D. $x=2\text{mm}$
 
Xem các bình luận trước…
Tối k → $x'_k=(k-0,5)i$
Sáng k → $x_k=ki$
Khoảng cách cùng phía: $\Delta x = |x_k - x'_k| $
Khoảng cách khác phía: $\Delta x = |x_k + x'_k| $
áp dụng vào bài toán trên: $\Delta x = 5i - 1,5i = 3,5i = 3,5mm$
 
Khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa 2 vân sáng
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, từ hai khe đến màn hứng là D = 2m, nguồn sáng gồm hai bức xạ đơn sắc $\lambda _{1}=0,6\mu$ m và $\lambda _{2}=0, 5\mu $m ,nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng. Khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn là:
A. 1 mmvà1,2 mm
B. 0,2 mmvà0,6 mm.
C. 0,1 mmvà0,8 mm.
D. 0,2 mmvà1mm.
Đã sửa lại, bạn này không được cho đáp án xanh như thế.
Nháy nút BT nhé.
SMOD HBD.
 
Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, từ hai khe đến màn hứng là D = 2m, nguồn sáng gồm hai bức xạ đơn sắc $\lambda _{1}=0,6\mu$ m và $\lambda _{2}=0, 5\mu $m ,nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng. Khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn là:
A. 1 mmvà1,2 mm
B. 0,2 mmvà0,6 mm.
C. 0,1 mmvà0,8 mm.
D. 0,2 mmvà1mm.
Đã sửa lại, bạn này không được cho đáp án xanh như thế.
Nháy nút BT nhé.
SMOD HBD.
Lời giải:
Ta tính được: $i_1=1,2mm; i_2=1mm$
Xét các vân sáng nằm cùng phía bên phải so với vân trung tâm.
Nhận xét: Ta thấy các vân sáng cùng bậc của bức xạ một luôn nằm xa vân trung tâm hơn bức xạ hai. Bậc của vân sáng càng cao thì khoảng cách hai vân sáng cùng bậc này càng lớn, lớn dần cho đến khi vân sáng bậc 5 của bức xạ một trùng với vân sáng bậc 6 của bức xạ hai(là vị trí trùng nhau đầu tiên của hai vân sáng)
  • Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng trên màn là khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 1 của hai bức xạ
$$\Delta _{min}=i_1-i_2=0,2mm.$$
  • Khoảng cách lớn nhất giữa hai vân sáng trung tâm trên màn là khoảng cách giữa vân sáng bậc k của bức xạ một và vân sáng bậc k+1 của bức xạ hai
$$\Delta _{max}=\left(k+1\right)i_2-ki_1=i_2-k\left(i_1-i_2\right).$$
Đạt max khi k=0
$$\Rightarrow \Delta _{max}=i_2=1mm. $$
ChọnD.
 
minhtangv
minhtangv
Thí nghiệm giao thoa 2 ánh sáng đơn sắc
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân giao thoa trên màn lần lượt là $i_1=0,8$mm và $i_2=0,6$mm. Biết bề rộng truờng giao thoa là $9,6$mm. Trên trường giao thoa, số vị trí mà vân sáng hệ 2 trùng với vân tối hệ 1 là:
A. 6.
B. 5.
C. 3.
D. 4
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
$\left(2k_{1}-1\right)\dfrac{i_{1}}{2}=k_{2}i_{2}$
$\Rightarrow \dfrac{2k_{1}-1}{k_{2}}=\dfrac{3}{2}$. Chọn $k_{1}=k_{2}=2$
Vị trí trùng nhau đầu tiên là 1,2mm, các vị trí 2,4mm và 4,8mm là vân sáng của hệ 1
Suy ra trên bề rộng có D. 4 vị trí trùng nhau
Phải là 2k1+1 chứ ta?
 
2k-1 hay 2k+1 đề được hết nhé. Lấy dấu cộng k chạy từ 0, dấu trừ k chạy từ 1
 
B
borisun
Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân sáng màu lam thứ 7 trên màn
Bài toán
Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với đồng thời hai bức xạ đơn sắc một bức xạ đơn sắc màu lam có bước sóng 500 nm và một bức xạ đơn sắc màu đỏ. Trên màn quan sát thấy giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm có bốn vân màu đỏ và khoảng cách giữa hai vân sáng đó bằng 8,4 cm. Tính khoảng cách từ vân trung tâm tới vân màu lam thứ 7 trên màn
A. 8,4 cm
B. 9,6 cm
C. 10,8 cm
D. 7,2 cm
 
dtdt95
dtdt95
Số vân sáng đơn sắc màu tím trong khoảng giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ màu lục và vân trung tâm.
Bài toán
Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng . Nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc màu tím và màu lục có bước sóng tương ứng là ${\lambda}_1=0,42 \mu m ; {\lambda}_2=0,56 \mu m$ chiếu tới hai khe. Trên màn quan sát , số vân sáng đơn sắc màu tím trong khoảng giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ màu lục và vân trung tâm là:
A. 8
B. 5
C. 6
D. 7
 
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng . Nguồn sáng phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc màu tím và màu lục có bước sóng tương ứng là ${\lambda}_1=0,42 \mu m ; {\lambda}_2=0,56 \mu m$ chiếu tới hai khe. Trên màn quan sát , số vân sáng đơn sắc màu tím trong khoảng giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ màu lục và vân trung tâm là:
A. 8
B. 5
C. 6
D. 7
Có: $k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Rightarrow k_{1}=\dfrac{k_{2}\lambda _{2}}{\lambda _{1}}=\dfrac{6.0,56}{0,42}=8 \Rightarrow$có 7 vân tím trong khoảng giữa vân sáng bậc 5 của bức xạ màu lục và vân trung tâm
 
adamdj
adamdj
Bề dày $e$ của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng t
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe $Young$, nguồn sóng phát ánh sáng đơn sắc có $\lambda=0.6 \mu m$. Phía sau khe $S_1$ đặt thêm bản mặt song song có chiết suất $n=1.5$ ( tương ứng $\lambda=0.6 \mu m$ ). Bề dày $e$ của bản mặt song song phải nhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây để cường độ sáng tại tâm $O$ của màn là cực tiểu:
A. 9.331 $mm$
B. 9.332 $mm$
C. 9.333 $mm$
D. 9.334 $mm$
 
Xem các bình luận trước…
Phương án C.
Một cách gần đúng: nếu e (n-1)=(k+0,5) λ hay e (n-1)/λ = k+0,5 thì tại O sẽ có cực tiểu.
trong đó: e là bề dày của bản.
Thay số thì chỉ có đáp án C là phù hợp.
Nhưng bài này vượt quá chương trình lớp 12. Cần phải biết khái niệm quang lộ.
 
Bức xạ $λ'$có giá trị nào dưới đây
Bài toán
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,5 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $λ'>λ$ thì tại vị trí của vân sáng thứ 3 của bức xạ $λ$ có một vân sáng của bức xạ $λ'$.Bức xạ $λ'$có giá trị nào dưới đây
A. $λ' = 0,52µm$
B. $λ' = 0,58µm $
C. $λ' = 0,75µm$
D. $λ' = 0,64µm$
 
Bài toán
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo được là 0,5 mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $λ'>λ$ thì tại vị trí của vân sáng thứ 3 của bức xạ $λ$ có một vân sáng của bức xạ $λ'$.Bức xạ $λ'$có giá trị nào dưới đây
A. $λ' = 0,52µm$
B. $λ' = 0,58µm $
C. $λ' = 0,75µm$
D. $λ' = 0,64µm$
$x_{S_3} = ki = k'.i'$ $\Leftrightarrow$ $3.0,5 = 1,5 = k'.\dfrac{\lambda ' D}{a} = 0,5k'.\lambda'.$
$\Rightarrow$ $\lambda' = \dfrac{3}{k'}$

Có: $0,38 \leq \dfrac{3}{k'} \leq 0,76$ $\Rightarrow$ k' = 4,5,6,7.

Ta thấy giá trị k' = 4 hợp lí nhất. $\lambda'_4 = 0,75 \mu m. $ → Đáp án: C. ;)
 
Biết M cách vân trung tâm $ 10,8mm$. Tìm $ \lambda_{2}$
Bài toán:
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có $ \lambda=0,6 \mu m$ thì trên màn quan sát, ta thấy có 6 vân sáng liên tiếp trải dài trên bề rộng $ 9mm$. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng hỗn tạp gồm 2 bức xạ có bước sóng $ \lambda_{1}, \lambda_{2}$ thì thấy: từ 1 điểm $M$ trên màn đến vân sáng trung tâm có 3 vân cùng màu với vân trung tâm và tại M là 1 trong 3 vân đó. Biết M cách vân trung tâm $ 10,8mm$. Tìm $ \lambda_{2}$
A. $ 0,4 \mu m$
B. $ 0,2 \mu m$
C. $ 0,32 \mu m$
D. $ 0,75 \mu m$
 
kyubi0310
kyubi0310
Vị trí gần trung tâm nhất cho bức xạ trùng nhau
Bài toán
Trong thí nghiệm Young, người ta dùng ánh sáng hỗn tạp có bước sóng biến thiên liên tục từ $0,39\mu m$ đến $0,47\mu m$. A=1mm và D=1m. Tìm vị trí gần vân trung tâm nhất mà tại đó có ít nhất 3 bức xạ cho vân sáng tại đây:
A. 4,25mm
B. 4,68mm
C. 4,54mm
D. 4,72mm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Xem các bình luận trước…
Bài toán
Trong thí nghiệm Young, người ta dùng ánh sáng hỗn tạp có bước sóng biến thiên liên tục từ $0,39\mu m$ đến $0,47\mu m$. A=1mm và D=1m. Tìm vị trí gần vân trung tâm nhất mà tại đó có ít nhất 3 bức xạ cho vân sáng tại đây:
A. 4,25mm
B. 4,68mm
C. 4,54mm
D. 4,72mm
Lời giải
Gọi vân cần tính là bậc $k$. Để tai đó có ít nhất $3$ vân sáng trùng nhau thì phải ứng với vân sáng bậc $k+2$ của bước sóng nhỏ nhất nên ta có:
$x=\left(k+2\right)\dfrac{\lambda_1.D}{a}=k\dfrac{\lambda D}{a}\Rightarrow \lambda =\dfrac{k+2}{k}.\lambda_1\Rightarrow 0,30\leq \dfrac{k+2}{k}.0,39\leq 0,47$
$\Rightarrow k\geq 9,75\Rightarrow k_{min}=10$
Vị trí cần tính là: $x=\left(10+2\right)\dfrac{0,39.1}{1}=4,68mm$
Từ đó chọn B.
 
A
Ana LeLe
Trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của hai hệ vân (kể cả A và B)
Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn S phát đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda _{1} = 450 nm; \lambda _{2} = 750 nm$. Trong đoạn AB trên màn ta đếm được 29 vân sáng (A và B là 2 vị trí mà cả 2 hệ vân đều cho vân sáng tại đó). Hỏi trên đoạn AB có mấy vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân(kể cả A và B)?

Các bạn giúp mình bài này với, nếu được cho mình lời giải chi tiết nha(0-0):3:3. Mình kém phần này lắm nak.:(:(:(
 
Last edited:
Xem các bình luận trước…
Cách khác nha
$\dfrac{K_1}{K_2}=\dfrac{5}{3}=\dfrac{20}{12}$
----0------5------10-------15------20---
[ [ [ [ [
----0-------3------6---------9------12---
Liếc mắt đưa tình ta thấy kq la 5
 
Lời giải

Ta có: $=\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{\lambda _2}{\lambda _1}=\dfrac{5}{3} \Rightarrow i_{t}=5 i_1=3 i_2$
Mặt khác $N_{s}=N_1+N_2-N_{t} =\dfrac{AB}{i_1}+1 +\dfrac{AB}{i_2}+1 -\left( \dfrac{AB}{i_t}+1\right)$
Từ hai điều trên ta suy ra $AB=4i_t \Rightarrow N_t =4+1 = 5$
Cảm ơn GS. Xoăn nhiều nha, cách giải dễ hiểu quá nak...:v:v:v:v
 

Tài liệu mới

Top