Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Sort by:
Tiêu đề
Trả lời Đọc
Bài viết cuối ↓

  Bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là

  Bài toán
  Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng trắng chiếu vào khe S có bước sóng từ 405 nm đến 655 nm. M là một điểm trên màn giao thoa, ở đó có đúng 4 bức xạ cho vân sáng và một trong các bức xạ đó là bức xạ màu lục có bước sóng 560 nm. Trong số những bức xạ cho vân sáng tại M, bức xạ bước sóng nhỏ nhất là?
  A. 435,6 nm
  B. 534,6 nm
  C. 0,530 μm
  D. 0,60 μm

  Sai số tương đối của phép đo là ?

  Bài toán
  Một học sinh thực hiện phép đo khoảng vân trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe $ a = 1,2 \pm 0,03 $(mm) , khoảng cách từ hai khe đến màn $D = 1,6 \pm 0,05\left(m\right)$. Và bước sóng dùng cho thí nghiệm là $\lambda = 0,68 \pm 0,007\left(\mu m\right)$. Sai số tương đối của phép đo là:
  A. 1,17%
  B. 1,28%
  C. 4,59%
  D. 6,65%

  Bề rộng của chùm tia ló bằng

  Bài toán
  Chiếu một tia sáng trắng lên bề mặt 1 bản mặt song song dưới góc tới $i=45^0$. Biết rằng bản này dày $20cm$ và có chiết suất đối với tia sáng màu tím và màu đỏ lần lượt là $1,685$ và $1,643$. Bề rộng của chùm tia ló bằng
  A. $2,63mm$
  B. $3,66mm$
  C. $2,05mm$
  D. $3,14mm$

  Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là

  Bài toán
  Trong thì nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng trắng, khoảng cách giữa hai khe là a=1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D=2m, bước sóng nhìn thấy trong khoảng từ 0.4 μm đến 0,75 μm. Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là

  Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng

  Bài toán
  Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng dựa vào hiện tượng giao thoa ánh sáng. Màn chứa hai khe F1 và F2 có bốn hệ khe Y-âng có khoảng cách a khác nhau: 0,1mm; 0,15mm; 0,2mm; 0,25 mm. Với cùng khoảng cách D từ hệ khe Y-âng đến màn quan sát, sai số khi đo khoảng vân giao thoa i sẽ nhỏ nhất khi chọn khoảng cách a giữa hai khe bằng
  A. 0,15mm
  B. 0,1mm
  C. 0,2mm
  D. 0,25mm

  Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng

  Bài toán
  Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda _1=0,44 \mu m$ và $\lambda_2$ chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là $D = 1 m$. Trong khoảng $MN = 5,72 cm$ trên màn, quan sát được 46 vạch sáng và 3 vạch tối. Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng
  A. $0,52 \mu m$
  B. $0,68 \mu m$
  C. $0,6 \mu m$
  D. $0,62 \mu m$

  S phải dịch chuyển 1 đoạn là

  Bài toán
  Tronh thí nghiệm giao thoa ánh sáng băng khe Y-âng, khoảng cách 2 khe là a=0,06mm, khoang cách 2 khe đến màn là D=2m, khoảng cách giữa 2 khe đến nguồn là d=0,8m, nguồn S phát ra bước sóng $\lambda =0,6\mu m$. Muốn cường độ sáng tai trung điểm O chuyển từ cực đại sang cực tiểu lần đầu, nguồn S phải dịch chuyển trên phương thẳng đứng 1 đoạn là bao nhiêu
  A. 4mm
  B. 0,4mm
  C. 8mm
  D. 0,8mm

  Bước sóng $\lambda_2$ bằng

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, chiếu vào khe S đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,490μm và λ2. Trên màn quan sát trong một khoảng rộng đếm được 57 vân sáng, trong đó có 5 vân sáng cùng màu với vân trung tâm và 2 trong 5 vân này nằm ngoài cùng của khoảng rộng. Biết trong khoảng rộng đó số vân sáng đơn sắc của λ1 nhiều hơn số vân sáng của λ2 là 4 vân. Bước sóng $λ_2$ bằng :
  A. 0,551μm
  B. 0,542μm
  C. 0,560μm
  D. 0,550μm

  Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm

  Bài toán
  Chi thí nghiệm Young: a=0.2mm, D=1m. Người ta dùng đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc màu đỏ, lam và tím có bước sóng tương ứng là 760nm, 570nm và 380nm. Trên màn quan sát, điểm M và N nằm về một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 2cm và 6cm. Số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N là:
  A. 21
  B. 33
  C. 49
  D. 28

  Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn

  Bài toán
  Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa lần lượt là 0,21mm và 0,15mm. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn (n là số nguyên).
  A. x = 1,2n + 3,375 (mm).
  B. x = 1,05n + 4,375 (mm).
  C. x = 1,05n + 0,525 (mm).
  D. x = 3,2n (mm)

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...