Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Tìm chiết suất n

Bài toán
Trong thí nghiệm Iang, khoảng cách giữa hai khe và màn quan sát là 2m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng $ \lambda $ . Nhúng toàn bộ hệ thống vào 1 chất lỏng có chiết suất n và dịch chuyển màn quan sát đến vị trí cách hai khe 2,4 m thì thấy vị trí vân sáng thứ 4 trùng với vị trí vân sáng thứ 3, trước khi thực hiện các thay đổi chiết suất n là
A. 1,65
B. 1,6
C. 1,75
D. 1,5
1,494 Đọc
2 Trả lời

Tìm tiêu cự của thấu kính

Bài toán
Với $\lambda$ tính theo đơn vị $\mu$m thì chiết suất của thủy tinh làm thấu kính thay đổi theo quy luật n = 1,55 + $\dfrac{0,0096}{\lambda^2}$ Chiếu vào thấu kính ánh sáng có bước sóng $\lambda_1 = 0,4$ $\mu$m thì tiêu cự thấu kính là f= 50 cm Tiêu cự của thấu kính khi chiếu bước sóng $\lambda_2$ = 0,6 $\mu$m là

A. 50,15 cm
B. 52,89 cm
C. 55,12 cm
D. 112,50 cm
979 Đọc
1 Trả lời

Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là

Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là $\lambda _{1}=0.42\mu m,\lambda _{2}=0.56\mu m,\lambda _{3}=0.63\mu m$. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là
A. 21
B. 23
C. 26
D. 27
1,767 Đọc
7 Trả lời

Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là?

Bài toán
Trong thì nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm; khoảng cách tử 2 khe cho đến mà là 1m và nguồn phát ra hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1= 500$ nm,$\lambda_2= 600$ nm. Bề rộng trường giao thoa trên màn 15mm. Số vân sáng trên mà có cùng màu với vân sáng trung tâm (kể cả vân trung tâm là)
B. A. 5
B. B. 3
B. C. 7
B. D. 9
감사 :>
1,448 Đọc
2 Trả lời

Bề rộng trên trường giao thoa là?

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng với khe I-âng, khoảng cách giữa hai khe $S_{1}S_{2}$ bằng 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn $D=2m$. Chiếu vào hai khe $S_{1}S_{2}$ bằng chúm sáng trắng có bước sóng $0,38mm\leq \lambda \leq 0,76mm$. Bề rộng đoạn chồng chập của quang phổ bậc 5 và quang phổ bậc 7 trên trường giao thoa là?
A. $\Delta x=1,44mm$
B. $\Delta x=0,76mm$
C. $\Delta x=1,14mm$
D. $\Delta x=2,28mm$
2,838 Đọc
3 Trả lời

M chuyển thành vân tối bao nhiêu lần?

Bài toán
Nguồn sáng đơn sắc bước sóng $\lambda $=400nm, a=1mm, D=3m. Trên màn, điểm M cách vân trung tâm 10mm. Dịch chuyển màn quan sát từ từ lại gần mặt phẳng chứa 2 khe 1m thì điểm M đã chuyển thành vân tối bao nhiều lần? Đáp án 5 lần.
1,052 Đọc
1 Trả lời

Giá trị của n gần giá trị nào sau đây nhất?

Một nguồn sáng điểm phát ánh sáng đơn sắc bước sóng $\lambda =0,56\mu m$, theo mọi hướng như nhau, với công suất phát sáng P=1000W. Bỏ qua sự hấp thụ ánh sáng của môi trường. Trên mặt cầu có tâm tại vị trí nguồn sáng, bán kính R (m), số phôtôn chuyển qua diện tích $\Delta S=2m^2$ trong thời gian 1 s là n. Trên mặt cầu khác đồng tâm, bán kính R - 50 (m), số phôtôn chuyển qua diện tích ∆S trong thời gian 1 s là 2,25n. Giá trị của n gần giá trị nào sau đây nhất?
A. $10^{16}$
B. $1,5.10^{21}$
C. $3.10^{21}$
D. $2.10^{16}$
994 Đọc
3 Trả lời

Bước sóng của một trong hai bức xạ

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng, nguồn sáng S phát ra ánh sáng trắng (bước sóng từ 400nm đến 760nm). Trên màn, M là điểm gần vân sáng trung tâm nhất mà tại đó chỉ có hai vân sáng của hai bức xạ chồng lên nhau. Bước sóng của một trong hai bức xạ đó là:
A. 560nm
B. 500nm
C. 650nm
D. 600nm
1,924 Đọc
4 Trả lời

Số vạch sáng đơn sắc

Bài toán
Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, thực hiện đồng thời với hai bức xạ đơn sắc, khoảng vân trên màn ảnh tương ứng với hai bức xạ lần lượt là 0,48 mm và 0,54 mm. Tại hai điểm A, B trên màn cách nhau một khoảng 25,92 mm là hai vị trí mà hai hệ vân đều cho vân sáng tại đó. Trong khoảng AB đếm được 87 vạch sáng. Hỏi trên đoạn AB có bao nhiêu vạch sáng đơn sắc?
A. 17
B. 13
C. 74
D. 85
1,790 Đọc
16 Trả lời

Bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là

Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng trắng chiếu vào khe S có bước sóng từ 405 nm đến 655 nm. M là một điểm trên màn giao thoa, ở đó có đúng 4 bức xạ cho vân sáng và một trong các bức xạ đó là bức xạ màu lục có bước sóng 560 nm. Trong số những bức xạ cho vân sáng tại M, bức xạ bước sóng nhỏ nhất là?
435,6 nm
534,6 nm
0,530 μm
0,60 μm
1,348 Đọc
4 Trả lời

Tài liệu mới