Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là:

Bài toán
Thực hiện giao thoa ánh sáng trong không khí với ánh sáng đơn sắc có khoảng vân $i=1\text{mm}$, người ta đo được khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là:
A. $x=2,5\text{mm}$
B. $x=3,5\text{mm}$
C. $x=4,5\text{mm}$
D. $x=2\text{mm}$
4,643 Đọc
3 Trả lời

Số vân sáng quan sát được là?

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta dùng đồng thời ánh sáng màu đỏ có bước sóng 0,72$\mu m$ và ánh sáng màu lục có bước sóng từ 0,5$\mu m$ đến 0,575$\mu m$. Giữa 2 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 4 vân sáng màu đỏ. Giữa 2 vân sáng cùng màu với vân trung tâm có 12 vân sáng màu đỏ, số vân sáng quan sát được là?
A. 21.
B. 27.
C. 32.
D. 35.
931 Đọc
10 Trả lời

Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là:

Bài toánMức năng lượng của nguyên tử hiđrô ở trạng thái dừng được xác định theo biểu thức $E_{n}=-\dfrac{13,6}{n^{2}}(eV)$ Khi kích thích nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản bằng cách cho hấp thụ một photon có năng lượng thích hợp thì bán kính quỹ đạo dừng của electron tăng lên 9 lần. Bước sóng lớn nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra là:
A. $0,1217\mu m$
B. $0,1027\mu m$
C. $0,6576\mu m$
D. $0,726\mu m$
12,560 Đọc
3 Trả lời

Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là

Bài toán
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5(mm), khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1,5(m). Nguồn sáng S phát ra 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,4(µm), λ2=0,5(µm), λ3=0,6(µm). Khoảng cách giữa bốn vân sáng liên tiếp có màu giống vân sáng trung tâm là
A. 18 (mm)
B. 24 (mm)
C. 8 (mm)
D. 12 (mm)
995 Đọc
0 Trả lời

Tìm chiết suất n

Bài toán
Trong thí nghiệm Iang, khoảng cách giữa hai khe và màn quan sát là 2m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng $ \lambda $ . Nhúng toàn bộ hệ thống vào 1 chất lỏng có chiết suất n và dịch chuyển màn quan sát đến vị trí cách hai khe 2,4 m thì thấy vị trí vân sáng thứ 4 trùng với vị trí vân sáng thứ 3, trước khi thực hiện các thay đổi chiết suất n là
A. 1,65
B. 1,6
C. 1,75
D. 1,5
2,047 Đọc
2 Trả lời

Tìm tiêu cự của thấu kính

Bài toán
Với $\lambda$ tính theo đơn vị $\mu$m thì chiết suất của thủy tinh làm thấu kính thay đổi theo quy luật n = 1,55 + $\dfrac{0,0096}{\lambda^2}$ Chiếu vào thấu kính ánh sáng có bước sóng $\lambda_1 = 0,4$ $\mu$m thì tiêu cự thấu kính là f= 50 cm Tiêu cự của thấu kính khi chiếu bước sóng $\lambda_2$ = 0,6 $\mu$m là

A. 50,15 cm
B. 52,89 cm
C. 55,12 cm
D. 112,50 cm
1,317 Đọc
1 Trả lời

Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là

Bài toán
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là $\lambda _{1}=0.42\mu m,\lambda _{2}=0.56\mu m,\lambda _{3}=0.63\mu m$. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm, nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân thì số vâng sáng quan sát được là
A. 21
B. 23
C. 26
D. 27
2,685 Đọc
7 Trả lời

Số vân sáng trên màn có màu cùng với vân sáng trung tâm là?

Bài toán
Trong thì nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm; khoảng cách tử 2 khe cho đến mà là 1m và nguồn phát ra hai bức xạ có bước sóng $\lambda_1= 500$ nm,$\lambda_2= 600$ nm. Bề rộng trường giao thoa trên màn 15mm. Số vân sáng trên mà có cùng màu với vân sáng trung tâm (kể cả vân trung tâm là)
B. A. 5
B. B. 3
B. C. 7
B. D. 9
감사 :>
1,938 Đọc
2 Trả lời

Bề rộng trên trường giao thoa là?

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng với khe I-âng, khoảng cách giữa hai khe $S_{1}S_{2}$ bằng 1mm, khoảng cách từ hai khe tới màn $D=2m$. Chiếu vào hai khe $S_{1}S_{2}$ bằng chúm sáng trắng có bước sóng $0,38mm\leq \lambda \leq 0,76mm$. Bề rộng đoạn chồng chập của quang phổ bậc 5 và quang phổ bậc 7 trên trường giao thoa là?
A. $\Delta x=1,44mm$
B. $\Delta x=0,76mm$
C. $\Delta x=1,14mm$
D. $\Delta x=2,28mm$
3,241 Đọc
3 Trả lời

M chuyển thành vân tối bao nhiêu lần?

Bài toán
Nguồn sáng đơn sắc bước sóng $\lambda $=400nm, a=1mm, D=3m. Trên màn, điểm M cách vân trung tâm 10mm. Dịch chuyển màn quan sát từ từ lại gần mặt phẳng chứa 2 khe 1m thì điểm M đã chuyển thành vân tối bao nhiều lần? Đáp án 5 lần.
1,533 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới

Top