Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Bước sóng của bước xạ thứ $2$ là $\lambda_2$

Bài toán:
Trong thí nghiệm Young về giao thopa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc. Nếu làm thí nghiệm có bước sóng $ \lambda_1 = 0,6 \mu m$ quan sát được $6$ vân sáng liên tiếp trải trên bề rộng $9mm$. Nếu làm thí nghiệm với ánh sáng gồm $2$ bức xạ có bước sóng $\lambda_1$ và $\lambda_2$ ta thấy từ một điểm $M$ trên màn đến vân sáng trung tâm có $3$ vân sáng khác vân sáng trung tâm cùng màu với màu của vân sáng trung tâm,$M$ là $1$ trong $3$ vân đó, $M$ cách vân sáng trung tâm $10,8mm$. Bước sóng của bước xạ thứ $2$ là $\lambda_2$:
A. $0,4 \mu m$
B. $0,76 \mu m$
C. $0,65 \mu m$
D. $0,45 \mu m$
586 Đọc
1 Trả lời
Thích: hungak

Bề rộng của dải sáng mô tả quang phổ ánh sáng trắng dưới đáy bể gần bằng

Bài toán:
Một bể nước sâu $1,2m$. Một chùm sáng mặt trời hẹp coi là một tia sáng chiếu vào mặt nước sao cho tia sáng hợp với mặt nước góc $37^0$, $\sin37^0 = 0,6$. Chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là $1,331$ và đối với ánh sáng tím là $1,343$. Bề rộng của dải sáng mô tả quang phổ ánh sáng trắng dưới đáy bể gần bằng
A. $2,51cm$
B. $1,32cm$
C. $0,68cm$
D. $1,26cm$
5,027 Đọc
1 Trả lời

Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng

Bài toán
Trong thí nghiệm $I-âng$ về giao thoa ánh sáng, Khoảng cách giữa hai khe là $2mm$, màn cách hai khe $1m$. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda_1$, thì khoảng vân đo được là $0,2mm$. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng $\lambda_2$ ($\lambda_2>\lambda_1$) thì tại vị trí vân sáng bậc ba của $\lambda_1$ có một vân sáng của $\lambda_2$. Bức xạ $\lambda_2$ có giá trị
A. $0,48\mu m$
B. $0,53\mu m$
C. $0,58\mu m$
D. $0,6\mu m$
2,217 Đọc
1 Trả lời

Tìm khoảng cách giữa hai khe $S_1$, $S_2$

Bài toán:
Trong thí nghiêm Iâng về giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng từ $0,4 \mu m$ đến $0,76 \mu m$, bề rộng quang phổ bậc ba là $2,16 mm$ và khoảng cách hai khe $S_1$, $S_2$ đến màn là $1,9m$. Tìm khoảng cách giữa hai khe $S_1$, $S_2$
A. $a = 0,9 mm$
B. $a = 1,2 mm$
C. $a = 0,75 mm$
D. $a = 0,95 mm$
833 Đọc
1 Trả lời

Tìm $\lambda_1$

Bài toán:
Trong thí ngiệm của Iâng, khoảng cách giữa hai khe là $1,5mm$, khoảng cách giữa hai khe đến màn $M$ là $2m$. Nguồn $S$ chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_1$ và $\lambda_2 = \dfrac{4}{3} \lambda_1$. Người ta thấy khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa là $2,56 mm$. Tìm $\lambda_1$
A. $0,75 \mu m$
B. $0,52 \mu m$
C. $0,64 \mu m$
D. $0,48 \mu m$
672 Đọc
1 Trả lời

Tìm $ \lambda_2$, biết $2$ trong $3$ vạch trùng nhau nằm ngoài $L$

Bài toán:
Trong thí nghiệm Young người ta cho hai bức xạ đơn sắc có bước sóng $\lambda_1 = 0,6 \mu m$ và bước sóng $\lambda_2$ chưa biết. Khoảng cách hai khe $a = 0,2 mm$, khoảng cách màn đến hai khe $D = 1m$. Cho giao thoa trường là $2,4 cm$ trên màn, đếm thấy có $17$ vạch sáng trong đó có $3$ vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tìm $ \lambda_2$, biết $2$ trong $3$ vạch trùng nhau nằm ngoài $L$.
A. $0,48 \mu m$
B. $0,65 \mu m$
C. $0,7 \mu m$
D. $0,56 \mu m$
3,447 Đọc
1 Trả lời

Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được ở điểm O

Bài toán:
Trong thí nghiêm giao thoa qua khe Young. Các khe $S_1$, $S_2$ được chiếu bởi nguồn $S$. Biết khoảng cách $S_1S_2 = a = 1,5mm$, khoảng cách từ hai khe đến màn $D = 3m$. Nguồn $S$ phát ra hai ánh sáng đơn sắc: màu tím có $\lambda_1 = 0,4 \mu m$ và màu vàng có $\lambda_2 = 0,6 \mu m$. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân sáng quan sát được ở điểm $O$ (vân sáng trung tâm) có giá trị là
A. $1,2mm$
B. $4,8mm$
C. $2,4mm$
D. Một giá trị khác
4,007 Đọc
1 Trả lời

Có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm

Bài toán:
Trong thí nghiệm Iâng, hai khe cách nhau $0,8 mm$ và cách màn là $1,2 m$. Chiếu đòng thời hai bức xạ đơn sắc $\lambda_1 = 0,75 \mu m$ và $\lambda_2 = 0,5 \mu m$ vào hai khe Young. Hỏi trong vùng giao thoa có độ rộng $10 mm$ (ở hai bên vân sáng trung tâm và cách đều vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm
A. có 5 vân sáng
B. có 4 vân sáng
C. có 3 vân sáng
D. có 6 vân sáng
7,873 Đọc
1 Trả lời

Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai bức xạ ...

Bài toán :
Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai bức xạ thấy được có bước sóng ${\lambda }_{1}=0,64\mu m;{\lambda }_{2}$. Trên màn hứng các vân giao thoa, giữa hai vân gần nhất cùng màu với vân sáng trung tâm đếm được $11$ vân sáng, trong đó số vân của bức xạ ${\lambda }_{1}$ và của bức xạ ${\lambda }_{2}$ lệch nhau $3$ vân , bước sóng ${\lambda }_{2}$ có giá trị là :
A. $0,4 \mu m. $
B. $0,45 \mu m.$
C. $0,72 \mu m.$
D. $0,54 \mu m$
5,427 Đọc
1 Trả lời

Trong thí nghiệm giao thoa I-Yang về giao thoa ánh sáng. Cho khoảng cách 2 khe là $1mm$, từ 2 khe đế

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa I-Yang về giao thoa ánh sáng. Cho khoảng cách 2 khe là $1mm$, từ 2 khe đến màn là $1m$. Ta chiếu vào 2 khe đồng thời 2 bức xạ $ \lambda_{1}=0,5 \mu m$ và $ \lambda_{2}$ .Trên bề rộng $ L=3mm$ người ta quan sát được có tất cả 9 cực đại của cả 2 bức xạ trong đó có 3 bức xạ trùng nhau, hai trong số đó ở 2 đầu, $\lambda_{2} =$:
A. $ 0,5 \mu m$
B. $ 0,6 \mu m$
C. $ 0,7 \mu m$
D. $ 0,75 \mu m$
2,533 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới