Bài tập Hạt nhân nguyên tử

Bài tập Hạt nhân nguyên tử

Năng lượng toả ra trong một phản ứng

Bài toán
Hạt nhân (A=226, Z=88) Ra đứng yên phát ra tia alpha và biến thành hạt nhận X. Biết rằng động năng của alpha là 4,8MeV. Lấy gần đúng khối lượng theo số khối. Năng lượng toả ra trong một phản ứng là
A. 1,231MeV
B. 2,596MeV
C. 4,886MeV
D. 9,667MeV
56 Đọc
0 Trả lời

Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm

Bài toán
Nguồn phóng xạ Co60 có chu kỳ bán rã T = 4 năm. Lúc đầu mỗi ngày có 10^14 hạt nhân của nguồn bị phân rã. Hãy tính số hạt nhân của nguồn bị phân rã trong 2 ngày; sau 8 năm.
73 Đọc
1 Trả lời

Bài toán về máy đếm xung.

Bài toán
Để đo chu kỳ của một chất phóng xạ người ta cho máy đếm xung bắt đầu đếm từ thời điểm $t_0=0$ . Đến thời điểm $t_1 =2h$ giờ, máy đếm được $n_1$ xung, đến thời điểm $t_2=3t_1$ , máy đếm được $n_2$ xung, với $n_2=2,3n_1$ . Xác định chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này.
A. $4,71h$
B. $2,63 h$
C. $3,42 h$
D. $4,42h$
13,700 Đọc
2 Trả lời

Xác định năng lượng của phản ứng tỏa ra hay thu vào

Bài toán
Bắn hạt $\alpha $ có động năng là 4 (MeV) vào hạt nhân nitơ 7N14 đứng yên, xảy ra phản ứng hạt nhân: $\alpha $ + 7N14 $\rightarrow $ 8O16 + p. Biết động năng của hạt proton là 2,09 (MeV) và hạt proton chuyển động theo hướng hợp với hướng chuyển động của hạt $\alpha $ một góc 60 độ. Coi khối lượng xấp xỉ bằng số khối. Xác định năng lượng của phản ứng tóa ra hay thu vào :
A. Phản ứng tỏa năng lượng 2,1 MeV
B. Phản ứng thu năng lượng 2.1 MeV
C. Phản ứng thu năng lượng 1,2 MeV
D. Phản ứng tỏa năng lượng 1,2 MeV
542 Đọc
1 Trả lời

Tính số lần nơtron va chạm

Bài toán
Nơtron sinh ra trong sự phân hạch là nơtron nhanh (có động năng cỡ MeV) . Để làm chậm nơtron người ta cho nó va chạm với hạt nhân của chất làm chậm. Giả sử m và v là khối lượng và vận tốc của nơtron, M là khối lượng của hạt nhân chất làm chậm (coi như đứng yên) . Coi va chạm là đàn hồi và trực diện. Nơtron nhiệt là nơtron chậm có động năg cỡ kT, T là nhiệt độ khoảng 300K, k=1,38.10^-23 J/K là hằng số Bôn xơ man. Tính số lần va chạm cần thiết để notron có động năng ban đầu 2MeV trở thành notron nhiệt nếu chất làm chậm là hạt nhân doteri trong mước nặng
A. 8 lần
B. 7 lần
C. 9 lần
D. 6 lần
398 Đọc
0 Trả lời

Tìm vận tốc hai hạt trung gian

Bài toán
Lý thuyết về sự phân hạch cho rằng hạt nhân U235 sau khi hấp thụ một nơtron thì bị kích thích, mới đầu chi thành hai hạt nhân trung gian ở cách nhau một khoảng d xấp xỉ bằng tổng bán kính của hai hạt nhân ấy d=R1+R2=1.6.10^-14. Khi ấy lực hạt nhân không còn tác dụng nữa mà lực culong làm hai hạt nhân trung gian bật ra. Trong quá trình này chúng phân rã thành các hạt nhân sản phẩm của sự phân raz và một số nơtron. Để đơn giản cho rằng hai hạt nhân trung gian giống nhau, thế năng tĩnh điện của hai hạt Wt=kq1q2/d chuyển thành động năng của chúng. Tính vận tốc của hai hạt trung gian.
Đáp án:1,25.10^7 m/s
279 Đọc
0 Trả lời

Năng lượng thu được là bao nhiêu ?

Bài toán
Cho phản ứng hạt nhân D+ X= He + 23,8 MeV.
Nước trong thiên nhiên chứa 0,003% khối lượng đồng vị 2D1 (có trong nước nặng D2O). Hỏi nếu dùng toàn bộ đơteri có trong 1 tấn nuớc thiên nhiên để làm nhiên liệu cho phản ứng trên thì năng lượng thu được là bao nhiêu ? Lấy khối lượng nguyên tử đơteri là 2u.
A. 6,89.10^13 J.
B. 1,72.10^13 J.
C. 5,17.10^13 J.
D. 3,44.10^13 J.
1,543 Đọc
1 Trả lời

Hạt notron có độ hụt khối không?

Câu hỏi
Cho mình hỏi hạt notron, proton có độ hụt khối, động năng, động lượng hay không vậy?
1,482 Đọc
0 Trả lời

Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$

Bài toán
Một chất phóng xạ $_{14}^{31}\textrm{Si}$ ban đầu trong $5$ phút có $196$ nguyên tử phân rã, những sau đó $5,2$ giờ (kể từ lúc $t=0$) cũng trong $5$ phút chỉ có $49$ nguyên tử bị phân rã. Tính chu kì phân rã của $_{14}^{31}\textrm{Si}$.
677 Đọc
1 Trả lời

Tài liệu mới