Recent Content by Duy9x

 1. D

  Tỷ số $\frac{U_L}{U_{Lmax}}$ là

  Đặt điện áp xoay chiều có tần số thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp. Biết rằng $R^{2}=\dfrac{2L}{3C}$ . Khi $w=w_{L}$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại $U_{L_{max}}$ . Khi $w=w_1$ hoặc $w=w_2$ thì điện áp...
 2. D

  R biến thiên Tỷ số giữa $R_1$ và $R_2$ là

  Tại sao lại có $R_{1}R_{2}=4r^{2}$ vậy?
 3. D

  Giá trị của $r$ và $Z_C$ là

  Sao lại có $U_{C_{max}}\Rightarrow Z_{C}=\dfrac{R^{2}+Z_{L}^{2}}{Z_{L}}\left(2\right)$ vậy?
Top