Đ
Điểm tương tác
0

Tường Hoạt động mới nhất Các bài đăng Giới thiệu

  • thực hiện sóng dừng có bước sóng bằng 12 cm và biên độ tại bụng bằng 4cm kể từ điểm nút N có 10 điểm liên tiếp dao động với biên độ A=2cm. Hỏi điểm cuối cùng cách N một khoảng bao nhiêu
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top