haclaobaba
Điểm tương tác
0

Tường Hoạt động mới nhất Các bài đăng Giới thiệu

  • Một sóng dừng ổn định trên dây với A là 1 điểm nút, B là một điểm bụng gần A nhất. AB=20cm. C là trung điểm của AB. Khoảng thời gian nắn nhất giữa 2 lần liên tiếp để ly độ dao động của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phân tử tại C là 0,1s.
    a. Tìm tốc độ tuyền sóng trên dây
    b. Lúc vận tốc của điểm B đạt cực đại bằng 1m/s thì vận tốc của điểm C là?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top