Recent Content by Quynhtrang2901

  1. Quynhtrang2901

    Điện tích Q là điện tích?

    K thể xét như thế được vì Fđ=|p|. E
Top