Động năng của hạt α bằng?

Bài toán
Dùng hạt α làm đạn bắn phá hạt nhân Al đang đứng yên gây ra phản ứng:$\alpha +Al^{27}_{13} $ $\Rightarrow$ $P^{30}_{15}+n_0^1.$ Để phản ứng này xảy ra cần một lượng năng lượng là 2,7 MeV và cho rằng hai hạt sinh ra trong phản ứng có cùng vận tốc. Lấy khối lượng của các hạt gần bằng số khối của chúng tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử. Động năng của hạt α bằng:
A. 31 MeV.
B. 1,3 MeV.
C. 13 MeV.
D. 3,1 MeV.
 
Bài toán
Dùng hạt α làm đạn bắn phá hạt nhân Al đang đứng yên gây ra phản ứng:$\alpha +Al^{27}_{13} $ $\Rightarrow$ $P^{30}_{15}+n_0^1.$ Để phản ứng này xảy ra cần một lượng năng lượng là 2,7 MeV và cho rằng hai hạt sinh ra trong phản ứng có cùng vận tốc. Lấy khối lượng của các hạt gần bằng số khối của chúng tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử. Động năng của hạt α bằng:
A. 31 MeV.
B. 1,3 MeV.
C. 13 MeV.
D. 3,1 MeV.
$\begin{cases} K_\alpha -\left(K_P+K_n \right)=2,7 \\ \vec{P_\alpha }=\vec{P_P }+\vec{P_n} \\ \vec{v_P}=\vec{v_n} \end{cases}$
theo bài ra thì hai hạt sinh ra cùng vận tốc nên động lượng cùng hướng
$\begin{cases} K_\alpha -\left(K_P+K_n \right)=2,7 \\ \sqrt{m_\alpha K_\alpha }=\sqrt{m_P K_P }+\sqrt{m_n K_n } \\ \dfrac{K_P}{K_n}=30 \end{cases}$
thay số khối vào và giải hệ ta có $K_\alpha \approx 3,1$
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,831
Bài viết
51,570
Thành viên
32,706
Thành viên mới nhất
tuiolaf
Top