Khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là:

Bài toán
Thực hiện giao thoa ánh sáng trong không khí với ánh sáng đơn sắc có khoảng vân $i=1\text{mm}$, người ta đo được khoảng cách từ vân tối thứ $2$ đến vân sáng bậc $5$ là:
A. $x=2,5\text{mm}$
B. $x=3,5\text{mm}$
C. $x=4,5\text{mm}$
D. $x=2\text{mm}$
 
Giả sử 2 vân sáng ở 2 phía khác nhau nên khoảng cách giữa 2 vân sáng là $\left|x_{1} \right| + \left|x_{2} \right| = 5 + \dfrac{1}{2} = 5.5 $ nên loại
vậy 2 vân sáng ở vị trí cùng phía so với vân trung tâm.
Giả sử 2 vân nằm về phía trên so với vân trung tâm.
Vị trí của vân sáng bậc 5 là $x = 5i$
vị trí của vân tối thứ 2 là $x = \dfrac{1}{2}i$
khoảng cách cần tìm là $\left|x_{1} \right| - \left|x_{2} \right| = 5 - \dfrac{1}{2} = 4.5$
 
Tối k → $x'_k=(k-0,5)i$
Sáng k → $x_k=ki$
Khoảng cách cùng phía: $\Delta x = |x_k - x'_k| $
Khoảng cách khác phía: $\Delta x = |x_k + x'_k| $
áp dụng vào bài toán trên: $\Delta x = 5i - 1,5i = 3,5i = 3,5mm$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
highhigh Bài tập Sóng ánh sáng 3
ShiroPin Bài tập Sóng ánh sáng 5
thuckechsu Bài tập Sóng ánh sáng 6
N Bài tập Sóng ánh sáng 1
Spin9x Bài tập Sóng ánh sáng 8
•One-HicF Bài tập Sóng ánh sáng 6
•One-HicF Bài tập Sóng ánh sáng 1
adamdj Bài tập Sóng ánh sáng 2
Demonhk Bài tập Sóng ánh sáng 4
levietnghials Bài tập Sóng ánh sáng 1

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,861
Bài viết
51,625
Thành viên
32,945
Thành viên mới nhất
Camtuxinhno1
Top