Cường độ điện trường

#1
Bài 1: Cho điện tích q1 = 4 đặt tại A trong không khí
1. Tính cường độ điện trường tại điểm B cách điện tích một khoảng 5 cm
2. Đặt tại B thêm một điện tích q2 = 1 tính lực điện tác dụng lên q2
3. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M
a. MA = 2cm, MB= 3cm b. MA = 7cm, MB= 2cm
c: MA = 3cm, MB= 4cm d. MA = MB = 5cm
4. Tìm vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường bằng 0
Đs : 1. E= 144.105 V/m; 2. F= 14,4N ; 3. A. EM= 8.107 V/m; b. EM = 29,8.106V/m; c. EM= 40,4.106V/m; d. 16,5.106V/m; 4. MA= 10/3 cm, MB= 5/3 cm

Bài 2: Cho điện tích q1 = -9 đặt tại A trong không khí
1. Tính cường độ điện trường tại điểm B cách điện tích một khoảng 10 cm
2. Đặt tại B thêm một điện tích q2 = 4 tính lực điện tác dụng lên q2
3. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M nằm trên trung trực của AB
a. Nằm tại trung điểm AB b. M cách AB 5cm
c: M A = MB=10cm
4. Tìm vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường bằng 0
Đs : 1. E= 81.105 V/m 2. F= 32,4N ; 3. A. EM= 46,8.106 V/m; b. EM = 17,7.106V/m; c. EM= 7,03.106V/m; 4. MA= 30cm, MB= 20cm

Bài 3: Cho hai điện tích bằng nhau q = 10 đặt tại A, B cách nhau 20cm. Tính cường độ điện trường tại M
a, Tam giác MAB vuông cân tại A
b, Tam giác MAB vuông tại A có góc M bằng 600
c, Tính và vẽ lực điện tác dụng lên q1= 5 tại M trong 2 trường hợp
Đs: a. EM= 3,14.106V/m; b. EM= 7,73.106V/m; c. Fa= 15,7N; Fb= 38,65N

Bài 4: Tại ba đỉnh của tam giác vuông ABC, AB= 30cm, AC= 40cm đặt ba điện tích dương q1 = q2 =q3 = 10-9C. Xác định cường độ điện trường hạ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền
Đs: E = 245V/m;= 39,380

Bài 5: Tại ba đỉnh của tam giác vuông ABC, AB= 30cm, AC= 40cm đặt q1 = -2,7.10-9C, tại B đặt q2. Biết tổng hợp tại C có phương song song với AB, xác định q2 và tại C
Đs: q2= 12,5.10-9C. E = 3,6.104V/m

Bài 6: Tại các đỉnh A, C của hình vuông ABCD ta đặt các điện tích dương q1=q2= q. Hỏi phải đặt tại B một điện tích q3 như thế nào để cường độ điện trường tại D bằng 0.
Đs: q3=

Bài 7: Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1, q2 đặt tại a và B trong không khí cách nhau 2cm. Tại điểm C cách q1 6cm và cách q2 8cm có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0. Tìm q1, q2 biết điện tích tổng cộng của chúng là 7.10-8C.
Đs: q1= -9.10-8C, q2= 16.10-8C

Bài 8: Quả cầu nhỏ có khối lượng $m=0,25 \ \text{g}$ mang điện tích q=2,5.10-9C được treo bởi một sợi dây và được đặt vào trong một điện trường đều có phương nằm ngang và E =106V/m. Tính góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
Đs: = 450

Bài 9: Một quả cầu có khối lượng $m=1 \ \text{g}$ treo trên một sợi dây mảnh, cách điện. Quả cầu được đặt vào trong một điện trường đều có phương nằm ngang và E =2.103V/m. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 600. Tính lực căng dây và điện tích của quả cầu. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
Đs: q= 8,76 C; T = 0,02N

Bài 10: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m. Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm của AB? Cho biết A, B cùng nằm trên một đường sức
Đs: 16V/m
 
Similar threads Forum Date
P Xác định cường độ điện trường tại M trên trung trực của AB Bài tập Điện tích - Điện trường 4
C Lệch pha Tính cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
levietnghials Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kì $T$. Tại thời điểm nào đó cường độ Bài tập Dao động và sóng điện từ 3
lkshooting C biến thiên Thay tụ $C_1$ bằng tụ $C_2$ thì cường độ dòng điện ko đổi. Điện dung của tụ $C_2$ là? Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Khi con lắc cân bằng trong điện trường thì giá trị góc lệch và cường độ điện trường là gì? Bài tập Dao động cơ 0
T MBA Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
P Điểm có cường độ điện trường 8000V/m sẽ cách điện tích bao nhiêu Bài tập Điện tích - Điện trường 3
crazyfish2008 Định h để cường độ điện trường tại M cực đai Bài tập Điện tích - Điện trường 2
H Cường độ điện trường do các vật tích điện có kích thước đối xứng tạo nên Bài tập Điện tích - Điện trường 4
D Tính cường độ điện trường tại $C$ của tam giác $ABC$ Bài tập Điện tích - Điện trường 1

Similar threads

Trạng thái

2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ
Câu này tớ bí: Cho hai chất điểm (1), (2) dao động điều hòa trên hai trục song song, cùng chiều cạnh nhau, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là x1 = 10cos(5pi.t) và x2 = Acos(5pi.t+pi/3) cm. Chất điểm (3) có khối lượng 100g dao động với phương trình x = x1 + x2. Biết rằng khi li độ của (1) là 5cm thì li độ của (3) là 2cm. Tìm cơ năng của (3)
Help me!
Nguyễn Đình Huynh wrote on Uchiha Sasuke98's profile.
M thi ĐH xong lặn mất hút à -_-