Cường độ điện trường

Thảo luận trong 'Bài tập Điện tích - Điện trường' bắt đầu bởi Huyền My, 10/9/16.

 1. Huyền My

  Huyền My New Member

  Bài 1: Cho điện tích q1 = 4 đặt tại A trong không khí
  1. Tính cường độ điện trường tại điểm B cách điện tích một khoảng 5 cm
  2. Đặt tại B thêm một điện tích q2 = 1 tính lực điện tác dụng lên q2
  3. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M
  a. MA = 2cm, MB= 3cm b. MA = 7cm, MB= 2cm
  c: MA = 3cm, MB= 4cm d. MA = MB = 5cm
  4. Tìm vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường bằng 0
  Đs : 1. E= 144.105 V/m; 2. F= 14,4N ; 3. A. EM= 8.107 V/m; b. EM = 29,8.106V/m; c. EM= 40,4.106V/m; d. 16,5.106V/m; 4. MA= 10/3 cm, MB= 5/3 cm

  Bài 2: Cho điện tích q1 = -9 đặt tại A trong không khí
  1. Tính cường độ điện trường tại điểm B cách điện tích một khoảng 10 cm
  2. Đặt tại B thêm một điện tích q2 = 4 tính lực điện tác dụng lên q2
  3. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M nằm trên trung trực của AB
  a. Nằm tại trung điểm AB b. M cách AB 5cm
  c: M A = MB=10cm
  4. Tìm vị trí điểm M mà tại đó cường độ điện trường bằng 0
  Đs : 1. E= 81.105 V/m 2. F= 32,4N ; 3. A. EM= 46,8.106 V/m; b. EM = 17,7.106V/m; c. EM= 7,03.106V/m; 4. MA= 30cm, MB= 20cm

  Bài 3: Cho hai điện tích bằng nhau q = 10 đặt tại A, B cách nhau 20cm. Tính cường độ điện trường tại M
  a, Tam giác MAB vuông cân tại A
  b, Tam giác MAB vuông tại A có góc M bằng 600
  c, Tính và vẽ lực điện tác dụng lên q1= 5 tại M trong 2 trường hợp
  Đs: a. EM= 3,14.106V/m; b. EM= 7,73.106V/m; c. Fa= 15,7N; Fb= 38,65N

  Bài 4: Tại ba đỉnh của tam giác vuông ABC, AB= 30cm, AC= 40cm đặt ba điện tích dương q1 = q2 =q3 = 10-9C. Xác định cường độ điện trường hạ từ đỉnh góc vuông xuống cạnh huyền
  Đs: E = 245V/m;= 39,380

  Bài 5: Tại ba đỉnh của tam giác vuông ABC, AB= 30cm, AC= 40cm đặt q1 = -2,7.10-9C, tại B đặt q2. Biết tổng hợp tại C có phương song song với AB, xác định q2 và tại C
  Đs: q2= 12,5.10-9C. E = 3,6.104V/m

  Bài 6: Tại các đỉnh A, C của hình vuông ABCD ta đặt các điện tích dương q1=q2= q. Hỏi phải đặt tại B một điện tích q3 như thế nào để cường độ điện trường tại D bằng 0.
  Đs: q3=

  Bài 7: Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1, q2 đặt tại a và B trong không khí cách nhau 2cm. Tại điểm C cách q1 6cm và cách q2 8cm có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0. Tìm q1, q2 biết điện tích tổng cộng của chúng là 7.10-8C.
  Đs: q1= -9.10-8C, q2= 16.10-8C

  Bài 8: Quả cầu nhỏ có khối lượng $m=0,25 \ \text{g}$ mang điện tích q=2,5.10-9C được treo bởi một sợi dây và được đặt vào trong một điện trường đều có phương nằm ngang và E =106V/m. Tính góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
  Đs: = 450

  Bài 9: Một quả cầu có khối lượng $m=1 \ \text{g}$ treo trên một sợi dây mảnh, cách điện. Quả cầu được đặt vào trong một điện trường đều có phương nằm ngang và E =2.103V/m. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 600. Tính lực căng dây và điện tích của quả cầu. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
  Đs: q= 8,76 C; T = 0,02N

  Bài 10: Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m. Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm của AB? Cho biết A, B cùng nằm trên một đường sức
  Đs: 16V/m