Bt về công suất

Thảo luận trong 'Bài tập Sóng cơ' bắt đầu bởi Tú Hoàng, 18/6/17.

  1. Tú Hoàng

    Tú Hoàng New Member

    Trong một môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A, B, C. Một nguồn điểm phát âm có công suất P đặt tại O, di chuyển một máy thu âm từ A đến C thì thấy mức cường độ âm tại B lớn nhất và bằng Lb = 46,02 dB còn mức cường độ âm tại A và C bằng nhau và bằng 40dB. Bỏ nguồn âm tại O, đặt tại A một nguồn điểm phát âm khác có công suốt P', để mức cường độ âm tại B vẫn không đổi thì:
    A. P' = 3P. B. P' = P/3. C. P' = P/5. D. P' = 5P