Tỷ số động năng của hạt proton và hạt $\alpha $ là?

Bài toán
Bắn hạt $\alpha $ vào hạt nhân nguyên tử ${N_{7}}^{14}$ đứng yên, cho ta hạt proton và hạt nhân X. Các hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc, cho khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối A của nó. Tỷ số động năng của hạt proton và hạt $\alpha $ là?

Đáp số $\dfrac{1}{81}$
 
Bài toán
Bắn hạt $\alpha $ vào hạt nhân nguyên tử ${N_{7}}^{14}$ đứng yên, cho ta hạt proton và hạt nhân X. Các hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc, cho khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối A của nó. Tỷ số động năng của hạt proton và hạt $\alpha $ là?

Đáp số $\dfrac{1}{81}$
Lời giải
hạt sinh ra gồm $p;{O^{17}}_8$
Các hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc $v_1=v_2\Leftrightarrow \dfrac{K_1}{m_1}=\dfrac{K_2}{m_2}\Rightarrow 17K_p=1K_O$
Ta có$P_P+P_O=P_a\Leftrightarrow \sqrt{2m_pK_P}+\sqrt{2m_OK_O}=\sqrt{3m_aK_a}$
Rút thế giải hệ nha bạn ra $\dfrac{1}{81}$
 
Bài toán
Bắn hạt $\alpha $ vào hạt nhân nguyên tử ${N_{7}}^{14}$ đứng yên, cho ta hạt proton và hạt nhân X. Các hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc, cho khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối A của nó. Tỷ số động năng của hạt proton và hạt $\alpha $ là?

Đáp số $\dfrac{1}{81}$
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:$\vec{P_{He}}=\vec{P_{H}}+\vec{P_O}\Rightarrow m_{He}v_{He}=\left(m_H+m_O\right)v\Rightarrow v=\dfrac{2v_{He}}{9}$
Có: $K_H=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}.{\dfrac{2v_{He}}{9}}^2=\dfrac{1}{81}K_{He}$
 
Lời giải
hạt sinh ra gồm $p;{O^{17}}_8$
Các hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc $v_1=v_2\Leftrightarrow \dfrac{K_1}{m_1}=\dfrac{K_2}{m_2}\Rightarrow 17K_p=1K_O$
Ta có$P_P+P_O=P_a\Leftrightarrow \sqrt{2m_pK_P}+\sqrt{2m_OK_O}=\sqrt{3m_aK_a}$
Rút thế giải hệ nha bạn ra $\dfrac{1}{81}$
$P_P+P_O=P_a\Leftrightarrow \sqrt{2m_pK_P}+\sqrt{2m_OK_O}=\sqrt{3m_aK_a}$. Chỗ này bạn tương đương sao được vì bảo toàn động lượng có dấu vecto mà
 
$P_P+P_O=P_a\Leftrightarrow \sqrt{2m_pK_P}+\sqrt{2m_OK_O}=\sqrt{3m_aK_a}$. Chỗ này bạn tương đương sao được vì bảo toàn động lượng có dấu vecto mà
Hai hạt này chuyển động với cùng vecto vận tốc nên hạt anpha và hai hạt tạo ra sau phản ứng óc véc tơ trùng giá. Nên dấu vecsto cùng dấu với biểu thức luôn. Bài của bạn cũng làm như thế còn gi?:D
 
Hai hạt này chuyển động với cùng vecto vận tốc nên hạt anpha và hai hạt tạo ra sau phản ứng óc véc tơ trùng giá. Nên dấu vecsto cùng dấu với biểu thức luôn. Bài của bạn cũng làm như thế còn gi?:D
Ờ ý mình là khi AD định luật bảo toàn năng lượng nên để dấu vectơ. Nếu không để dấu vectơ thì nhiều bạn sẽ nhầm lẫn trong các trường hợp khác.
 

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,773
Bài viết
51,430
Thành viên
30,700
Thành viên mới nhất
giabaodanny21
Top