L biến thiên Tính độ lệch pha giữa $u_L$ và $u_{AB}$ khi $L=L_2$

ShiroPin

Active Member
#1
Bài toán
Cho mạch điện gồm đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM có 1 phần tử là R; đoạn MB chứa thuần cảm L thay đổi được nối tiếp với C. Đặt vào hai đầu A, B hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi 50 Hz. Điều chỉnh $L=L_1 =\dfrac{2}{5\pi} (H)$ để $u_{MB}$ đạt giá trị cực tiểu thì thấy công suất trên mạch là 240 W và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị $2\sqrt{2}$ Điều chỉnh $L=L_2$ để hiệu điện thế trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Tính độ lệch pha giữa $u_L$ và $u_{AB}$ khi $L=L_2$
A. $60^{o}$
B. $73^{o}$
C. $53^{o}$
D. $37^{o}$
 

Similar threads

manhle

New Member
#2
Bài toán
Cho mạch điện gồm đoạn AM nối tiếp với MB. Đoạn AM có 1 phần tử là R; đoạn MB chứa thuần cảm L thay đổi được nối tiếp với C. Đặt vào hai đầu A, B hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi 50 Hz. Điều chỉnh $L=L_1 =\dfrac{2}{5\pi} (H)$ để $u_{AB}$ đạt giá trị cực tiểu thì thấy công suất trên mạch là 240 W và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị $2\sqrt{2}$ Điều chỉnh $L=L_2$ để hiệu điện thế trên cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Tính độ lệch pha giữa $u_L$ và $u_{AB}$ khi $L=L_2$
A. $60^{o}$
B. $73^{o}$
C. $53^{o}$
D. $37^{o}$
Đề cho là đặt vào 2 đầu A,B hiệu điện thế hiệu dụng không đổi mà còn điều chình được để UAB min hả bạn
 
#4
$u_{MB}$ min thì xảy ra cộng hưởng.
$Z_{C}=Z_{L}=40\Omega
R = \dfrac{P}{I^{2}}=30\Omega $
Khi $U_{L}max, vẽ giản đồ, thấy ngay tan\alpha =\dfrac{Z_{C}}{Z_{L}}=4/3
\Rightarrow \alpha =53^{0}$
Đáp án C
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Trạng thái

Ai giúp mình với ạ
Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện trở thuần mắc nối tiếp với tụ C có điệp áp xoay chiều trong đó U ko đổi , tần số f thay đổi đc .Khi tần số =60 thì công suất đoạn mạch = 156,6 .Khi f=30thì công suất = 52.2 tính công suất khi f=20
2k có ai tính theo thiết kế đồ họa không kkk =))
Trong thí nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng. Thực hiện thí nghiẹm đồng thời vơi 3 bức xạ có bước sóng lần lượt là 400nm, 500nm, 600nm. Trên màn quan sát ngt hứng được hệ vân giao thoa, khi đó trong khoảng giữa 3 vân sáng gân nhau nhất cùng màu với với vân sáng trung tâm, ngt quan sát được số vân sáng là ?
Mọi người giúp mình với ạ
nguyên tử hidro gồm một hạt nhân và một e quay xung quanh hạt nhân đó dưới tác dụng lực culong. Khi chuyển động trên quỹ đạo dừng M quãng đường e chuyển động trong thời gian 1s là bao nhiêu
Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song gần nhau với cùng biên độ A tần số 3hz và 6hz lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ A/2 khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật cùng li độ là

Mn giúp mình câu này vs ạ tks
có nhiều bạn 2000 thi bách khoa không ạ