Tính vận tốc của vật (sau 5s kể từ lúc bắt đầu chuyển động)

Bài toán
Một vật chịu tác dụng của lực $F$ không đổi, tăng vận tốc từ 0 đến $4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Sau đó lực không đổi phương nhưng có cường độ giảm đi 2 lần và được giữ không đổi. Hỏi sau 5s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc là bao nhiêu ? Đáp số : $2,25 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật chịu tác dụng của lực $F$ không đổi, tăng vận tốc từ 0 đến $4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Sau đó lực không đổi phương nhưng có cường độ giảm đi 2 lần và được giữ không đổi. Hỏi sau 5s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vật có vận tốc là bao nhiêu ? Đáp số : $2,25 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Lời giải
Từ 0 đến $4\left(s\right)$ $\Rightarrow F=m.a \Rightarrow \dfrac{F=m.\left(v-0\right)}{4}=\dfrac{mv}{4} \Rightarrow v=\dfrac{4F}{m}$
Sau $5\left(s\right)$ kế từ lúc chuyển động $\Rightarrow$ vận tốc sau 5s (sau $1\left(s\right)$ tính từ giai đoạn đầu)
$$\dfrac{F}{2}=m.a = m\left(v^{'}- v\right) \Rightarrow \dfrac{F}{2m+v}=v^{'} \Rightarrow v^{'} = \dfrac{F}{2m}+4\dfrac{F}{m} = \dfrac{9F}{2m}$$
 

Các chủ đề tương tự

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
11,861
Bài viết
51,625
Thành viên
32,912
Thành viên mới nhất
minhduong31
Top