Bài tập Sóng ánh sáng

Bài tập Sóng ánh sáng

Sai số tương đối của phép đo là ?

Bài toán
Một học sinh thực hiện phép đo khoảng vân trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng. Học sinh đó đo được khoảng cách hai khe $ a = 1,2 \pm 0,03 $(mm) , khoảng cách từ hai khe đến màn $D = 1,6 \pm 0,05\left(m\right)$. Và bước sóng dùng cho thí nghiệm là $\lambda = 0,68 \pm 0,007\left(\mu m\right)$. Sai số tương đối của phép đo là:
A. 1,17%
B. 1,28%
C. 4,59%
D. 6,65%
12,239 Đọc
11 Trả lời

Bề rộng của chùm tia ló bằng

Bài toán
Chiếu một tia sáng trắng lên bề mặt 1 bản mặt song song dưới góc tới $i=45^0$. Biết rằng bản này dày $20cm$ và có chiết suất đối với tia sáng màu tím và màu đỏ lần lượt là $1,685$ và $1,643$. Bề rộng của chùm tia ló bằng
A. $2,63mm$
B. $3,66mm$
C. $2,05mm$
D. $3,14mm$
4,390 Đọc
9 Trả lời
Thích: hieubuidinh

Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là

Bài toán
Trong thì nghiệm y-âng về giao thoa ánh sáng trắng, khoảng cách giữa hai khe là a=1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D=2m, bước sóng nhìn thấy trong khoảng từ 0.4 μm đến 0,75 μm. Tổng bề rộng vùng giao thoa mà ở đó có đúng hai bức xạ cho vân sáng là
2,855 Đọc
3 Trả lời

Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng

Bài toán
Trong bài thực hành đo bước sóng ánh sáng dựa vào hiện tượng giao thoa ánh sáng. Màn chứa hai khe F1 và F2 có bốn hệ khe Y-âng có khoảng cách a khác nhau: 0,1mm; 0,15mm; 0,2mm; 0,25 mm. Với cùng khoảng cách D từ hệ khe Y-âng đến màn quan sát, sai số khi đo khoảng vân giao thoa i sẽ nhỏ nhất khi chọn khoảng cách a giữa hai khe bằng
A. 0,15mm
B. 0,1mm
C. 0,2mm
D. 0,25mm
2,345 Đọc
1 Trả lời

Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng

Bài toán
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu sáng đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng $\lambda _1=0,44 \mu m$ và $\lambda_2$ chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là a = 0,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là $D = 1 m$. Trong khoảng $MN = 5,72 cm$ trên màn, quan sát được 46 vạch sáng và 3 vạch tối. Biết hai trong ba vạch tối nằm đúng tại M và N. Bước sóng $\lambda_2$ bằng
A. $0,52 \mu m$
B. $0,68 \mu m$
C. $0,6 \mu m$
D. $0,62 \mu m$
6,759 Đọc
2 Trả lời
Thích: ducdungno.1

S phải dịch chuyển 1 đoạn là

Bài toán
Tronh thí nghiệm giao thoa ánh sáng băng khe Y-âng, khoảng cách 2 khe là a=0,06mm, khoang cách 2 khe đến màn là D=2m, khoảng cách giữa 2 khe đến nguồn là d=0,8m, nguồn S phát ra bước sóng $\lambda =0,6\mu m$. Muốn cường độ sáng tai trung điểm O chuyển từ cực đại sang cực tiểu lần đầu, nguồn S phải dịch chuyển trên phương thẳng đứng 1 đoạn là bao nhiêu
A. 4mm
B. 0,4mm
C. 8mm
D. 0,8mm
2,427 Đọc
3 Trả lời

Bước sóng $\lambda_2$ bằng

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, chiếu vào khe S đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,490μm và λ2. Trên màn quan sát trong một khoảng rộng đếm được 57 vân sáng, trong đó có 5 vân sáng cùng màu với vân trung tâm và 2 trong 5 vân này nằm ngoài cùng của khoảng rộng. Biết trong khoảng rộng đó số vân sáng đơn sắc của λ1 nhiều hơn số vân sáng của λ2 là 4 vân. Bước sóng $λ_2$ bằng :
A. 0,551μm
B. 0,542μm
C. 0,560μm
D. 0,550μm
2,269 Đọc
2 Trả lời

Tìm số vân sáng trong khoảng giữa 2 điểm

Bài toán
Chi thí nghiệm Young: a=0.2mm, D=1m. Người ta dùng đồng thời 3 ánh sáng đơn sắc màu đỏ, lam và tím có bước sóng tương ứng là 760nm, 570nm và 380nm. Trên màn quan sát, điểm M và N nằm về một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt 2cm và 6cm. Số vân sáng trong khoảng giữa hai điểm M và N là:
A. 21
B. 33
C. 49
D. 28
922 Đọc
0 Trả lời

Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn

Bài toán
Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa lần lượt là 0,21mm và 0,15mm. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn (n là số nguyên).
A. x = 1,2n + 3,375 (mm).
B. x = 1,05n + 4,375 (mm).
C. x = 1,05n + 0,525 (mm).
D. x = 3,2n (mm)
2,221 Đọc
6 Trả lời

Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu

Bài toán
Trong thí nghiệm Y-âng. Xét điểm M lúc đầu là một vân sáng, dịch ra ngắn nhất $\dfrac{1}{7}$m thì M là vân tối, nếu dịch ra tiếp ngắn nhất $\dfrac{16}{35}$m thì M lại là van toi. Tính khoảng cách hai khe đến màn lúc đầu
A. 2m
B. 1,8m
C. 1,5m
D. 1m
901 Đọc
6 Trả lời

Tài liệu mới